Säännöt

 1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Siilinkylät ry ja sen kotipaikka on Siilinjärvi. 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoitus on koota Siilinjärven asuinalue- ja kylätoimijoiden (asukas- ja kyläyhdistykset sekä toimikunnat ja muut vastaavat) voimat yhteen ja edistää asukkaiden viihtyvyyttä ja osallistumista asuinalueidensa asioihin. Yhdistys edistää asuinalueiden/kylien kiinnostavuutta, kasvua, asukkaiden ja asuinaluetoimijoiden vaikuttavuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

  • toimii Siilinjärven asuinaluetoimijoiden etujen edistäjänä
  • aktivoi, kartoittaa ja priorisoi asuinalueiden aloitetoimintaa
  • edistää yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa asuinalueiden ja kylien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamista 
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille 
  • järjestää kyläpäiviä, kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavanlaista toimintaa jäsenille sekä ulospäin suuntautuvaa toimintaa 
  • tiedottaa toiminnastaan

Yhdistys voi hakea ja hallinnoida hankkeita. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia koulutus-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä tehdä yhteistyösopimuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen osallisille. 

3§ Jäsenet ja jäsenmaksu

Varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Siilinjärven asuinalue/kyläyhdistykset tai -toimikunnat ja yhteisöt, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja hyväksyvät yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttää jäsenyhdistyksen valitsema edustaja tai hänen estyneenä ollessaan varaedustaja.

Kannatusjäseniksi ilman äänioikeutta voivat liittyä yksityiset henkilöt, yhdistykset, järjestöt, toimikunnat ja yritykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunta. 

Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja kannatusjäsenet, sekä pitää jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen toimii yhdistyksen säännöissä mainittua tarkoitusta ja toimintaa vastaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

Syyskokous päättää yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden ja maksu-ajankohdan. 

4§ Yhdistyksen kokoukset

Varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua ennen toukokuun loppua ja syyskokous loka-joulukuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin hallitukselta vaatii. 

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kutsuttava kokous koolle yhdistyksen kotisivuilla julkaistulla kokouskutsulla tai yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä tai nimetyllä varajäsenellä on kullakin yksi ääni. Varsinaisen tai varajäsenen estyneenä ollessa voi jäsenyhdistystä edustaa sen valtakirjalla nimeämä muu jäsen.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenne-yhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäyhteyden kautta osallistumisesta tulee ilmoittaa yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- /tilintarkastajien lausunto. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. 
7. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus kevätkokoukselle esittää. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus. 
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan-/tilintarkastajien palkkioista. 
8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. 
9. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet. 
10. Valitaan 1-2 toiminnan-/tilintarkastajaa ja heille varahenkilö/henkilöt tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 
11. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus syyskokoukselle esittää. 


5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tulee edustaa alueellisesti tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-aluetta ja eri jäsenryhmiä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia yhtäjaksoisesti enintään neljä (4) kalenterivuotta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille siilinkylat.fi hallitussivulla tai sähköpostitse viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 

Hallituksen kokoustavat sovitaan hallituksen järjestäytymis-kokouksessa sen toimikaudelle. Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä ja kuulla asiantuntijoita.

6§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on: 
• suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa 
• valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan vastuullisesti
• laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta sekä hyväksyä ja allekirjoittaa vuosikokoukselle esitettävä tilinpäätös 
• valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa kokousten päätökset 
• suunnitella hankkeet ja päättää niiden hakemisesta, toteuttaa ja valvoa hanketöitä sekä käyttää tarvittaessa asiantuntijoita.
• suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokousten hallitukselle osoittamat tehtävät. 
• hallitus päättää pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeuksista. 


7§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä toimihenkilön nimenkirjoittajaksi yksinkin.


8§ Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnan-/ tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnan- /tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeustoimikelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan, miten yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 

10§ Yhdistyslaki

Noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.