Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry ja sen kotipaikka on Siilinjärvi. 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota asuinalue- ja kylätoimijoiden voimat yhteen. Edistää Siilinjärven asuinalueiden/kylien asukkaiden viihtyvyyttä ja osallistumista lähiasuinalueen asioihin. Lisäksi pyrimme edistämään asuinalueiden/kylien kiinnostavuutta, kasvua, asukkaiden ja asuinaluetoimijoiden vaikuttavuutta. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

o toimii Siilinjärven asuinaluetoimijoiden (asukas- ja kyläyhdistykset sekä toimikunnat ja muut vastaavat) etujen edistäjänä 
o aktivoi, kartoittaa ja priorisoi asuinalueiden aloitetoimintaa 
o edistää yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa asuinalueiden ja kylien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamista 
o tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille 
o järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavanlaista jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa toimintaa 
o tiedottaa toiminnastaan 

Yhdistys voi hakea ja hallinnoida hankkeita. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia koulutus-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä tehdä yhteistyösopimuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. 

3§ Jäsenet ja jäsenmaksu 

Varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa tukevat sekä nämä säännöt hyväksyvät Siilinjärven asuinalue/kyläyhdistykset tai -toimikunnat ja yhteisöt, jotka toimivat asuinalueiden hyväksi. 

Kannatusjäseniksi ilman äänioikeutta voivat liittyä yksityiset henkilöt, yhdistykset, järjestöt, toimikunnat ja yritykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunta. 

Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Hallitus pitää jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle ilmoittamalla tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen toimii yhdistyksen säännöissä mainittua tarkoitusta ja toimintaa vastaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

Syyskokous päättää yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden ja maksuajankohdan. 

4§ Yhdistyksen kokoukset 

Varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua ennen toukokuun loppua ja syyskokous loka- joulukuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin hallitukselta vaatii. 

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen tai kutsuttava kokous koolle yhdistyksen kotisivuilla julkaistulla kokouskutsulla tai yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- /tilintarkastajan lausunto. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. 
7. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus kevätkokoukselle esittää. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 


1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus. 
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan- / tilintarkastajan palkkioista. 
8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. 
9. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet. 
10. Valitaan 1-2 toiminnan- / tilintarkastajaa ja heille varahenkilö / henkilöt tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 
11. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus syyskokoukselle esittää. 


5§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, edustaa alueellisesti tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-aluetta ja eri jäsenryhmiä. 

Puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia yhtäjaksoisesti enintään neljä (4) kalenterivuotta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 


Hallituksen kokoustavat sovitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen toimikaudelle. 
Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä. 

6§ Hallituksen tehtävät 


Hallituksen tehtävänä on: 
• suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa 
• valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella 
• laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit 
• valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset 
• päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketöitä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja 
• suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät. 
• hallitus päättää pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeuksista. 

7§ Nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä toimihenkilön nimenkirjoittajaksi yksinkin.

8§ Talous 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnan-/ tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnan- /tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 


9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 


10§ Yhdistyslaki 

Noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.